Federatie Pleegzorg

1974 – 2013
Van Nationale Werkgroep Gezinsplaatsing

tot Pleegzorg Vlaanderen

In de ontwikkeling van de pleegzorg in Vlaanderen speelt de Federatie van 1974 tot in 2013 een belangrijke rol. Ze bracht de diensten voor gezinsplaatsing samen onder de benamingen :

 • Nationale Werkgroep Gezinsplaatsing (1974)
 • Federatie van Diensten voor Gezinsplaatsing (1974)
 • Federatie Gezinsplaatsing (1979)
 • Federatie Pleegzorg (1999)
 • Pleegzorg Vlaanderen (2009)
Pleegzorg Vlaanderen vanaf 2014.
Na de inwerkingtreding van het decreet op de pleegzorg op 1 januari 2014, werd een nieuwe organisatie opgericht ‘Partners in Pleegzorg‘. Zij fungeert als partnerorganisatie voor de Vlaamse Overheid, met opdrachten die in het decreet zijn bepaald. Het gaat dus om een andere organisatie als de koepelorganisatie waarover deze pagina handelt, ook al functioneert de partnerorganisatie sinds 2016 opnieuw onder de naam ‘pleegzorg Vlaanderen‘, met een website op hetzelfde domein : www.pleegzorgvlaanderen.be. Daar is ook alle verdere informatie te vinden over de pleegzorg in Vlaanderen vanaf 2014.

Wat er zoal bewoog begin jaren ’70

 • Een nieuwe regelgeving voor adopties.
  De adoptieregeling was volop in de belangstelling, nationaal en internationaal. In België werd met de wet van 21 maart 1969 de wettiging door adoptie ingevoerd. Het werd nodig om gezinsplaatsing helder te onderscheiden van adoptie.
 • Kritiek op en nieuwe werkwijzes in de instellingen.
  De plaatsing van kinderen in instellingen kwam onder vuur te liggen. De acties rond de medisch-pedagogische instelling Vrij en Vrolijk, die zich in de jaren 1973-1974 ook op straat manifesteerden, waren daar maar een symptoom van. 
  In diezelfde periode trachtten veel kindertehuizen hun kinderen in contact te brengen met de familiale sfeer van een onthaal-, weekend- of vakantiegezin.
 • Een toename van het aantal diensten voor gezinsplaatsing. 
  Sinds de jaren ’50 was in België het aantal diensten voor gezinsplaatsing sterk toegenomen. De Federatie startte in 1974 met acht Vlaamse diensten, maar breidde zich al snel uit met nieuwe aansluitingen, ook van Waalse en Brusselse diensten. Het was in de eerste jaren een tweetalige federatie.
 • Voor het eerst een subsidiëring van diensten voor gezinsplaatsing.
  In 1967 voorzag het fonds 81 voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in plaatsing in pleeggezinnen met bemiddeling van een erkende plaatsingsdienst. In 1970 werd het ook mogelijk gemaakt om dergelijke diensten te subsidiëren.
  In 1973 konden diensten voor gezinsplaatsing ook gesubsidieerd worden voor de plaatsingen die ze verrichtten in het kader van de jeugdbescherming.

De activiteiten van de Federatie

In haar veertigjarig bestaan concentreerden de activiteiten van de Federatie zich rond volgende thema’s :

 • overleg tussen de diensten ;
 • coördinatie van de inspanningen voor werving en selectie van nieuwe pleeggezinnen en de verdere vorming van pleeggezinnen ;
 • vorming van medewerkers van de diensten ;
 • internationale contacten ;
 • contacten met andere betrokkenen in de pleegzorg : pleegouderverenigingen, vierde-wereldbewegingen, plaatsende instanties, … ;
 • pogingen om tot een eenvormige registratie van pleegplaatsingen te komen ;
 • contacten met de overheid, administratie en ministeries, in functie van een betere positie en subsidiëring van de pleegzorg ;
 • woordvoerder van de pleegzorg als geheel ten aanzien van de overheid en de publieke opinie.

Eerste versie 14 november 2018
Laatste aanpassing :