1833 – Een vondeling bij pastoor Zwijsen

behoorlijk gewikkeld in witte linnen doeken

“Op heden den negentienden January 1800 drie en dertig circa negen uren werden mij D. Botermans Commissaris van Politie der stad Tilburg door Wilhelmus Mutsaers oud 29 Jaren, wonende als knegt bij den Heere Zwyzen Roomsch Pastoor van de Parochie het Heiken alhier verzocht ons dadelijk te begeven ten Huize van gemelden Heer Pastoor, het welk wij onverwijld deden.
En aldaar gekomen zijnde werd ons door genoemden Heer Pastoor gezegd dat ongeveer een uur geleden, aan zijn huis … Pastorij werd gescheld. Dat zijn gemelde knegt de deur opende en als toen niemand bespeurde als eene overdekte mand, welke geplaatst was op eene publieke straat digt bij de deur van gezegde pastorij. Dat hij zich op die tijding dadelijk had naar buiten begeven en gemelde mand op genoemde plaats vond staan en twijfelde dat er beweging of iets dat leefde in bespeurde. Dat hij daarop dadelijk, dezelve door zijn gezegde knecht, bij hem heeft doen binnen dragen, en als daer in dezelve bevond een eerstgeboren kind en eene kruik met warm water.
Waar op wij gemelde mand welke bij het vuur stond tot verwarming hebben geëxamineerd en in dezelve bevonden een eerst geboren kind van het mannelijk geslacht, behoorlijk gewikkeld in witte linnen doeken, en om dezelve twee lappen grijs laken welke wij voor twee slippen van een militaire capot … hebben aangezien en hebbende een witte catoene muts op het hoofd, als ook een kruik warm water aan de voeten geplaatst. Alles in tegenwoordigheid van den Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand dezer Stad.
Wij hebben daar op dadelijk het gemelde kind door den armmeester alhier het onderhoud, nourituur en opvoeding doen bezorgen, het welk dan ook dadelijk is gesteld geworden ten huize van De wed~ J. de Groot van beroep spinster wondende in de wijk Aer.. en Broekhoven alhier.
Het hier in vermelde kind heeft den naam bekomen van Antonius Van de Straat.”

Bronnen en opmerkingen

* Bron: Geboorteakte nr 24, gemeente Tilburg, 21 januari 1833. De vondeling werd elf jaar later erkend door Goverdina Melis.
* Grosso modo werden in onze streken in de honderd jaren tussen 1760 en 1860 buitengewoon meer vondelingen genoteerd dan in de jaren ervoor of erna.
* Pastoor Zwijsen is de latere aartsbisschop Joannes Zwijsen (1794-1877). Zwijsen was pastoor van de St.-Dionysiusparochie ( ’t Heike) in Tilburg van 1832 tot 1854, ook al werd hij in 1842 bisschop gewijd (zij het nog zonder bisdom in Nederland).
* Zwijsen was actief in de kinder- en jeugdzorg. Met de door hem in 1844 opgerichte Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw Moeder van Barhartigheid, werd het Rooms katholiek Jongensweeshuis opgericht in Tilburg in 1845. De drukkerij van het weeshuis zou later uitgroeien tot de nog bestaande uitgeverij Zwijsen.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *