Brussel

Weeshuizen in 1904
Brussels gewest

Anderlecht
chaussée de Mons
Beheer : Frères de Notre Dame de Miséricorde
Weeshuis St-Nicolas
jongens – indien niet aangetast door besmettelijke of ongeneeslijke ziektes
Godsdienstlessen, lager onderwijs ; daarna een leertijd volgens de geschiktheid van de wezen en de inzichten van hun opvoeder
Onderhoudsgeld van 300 fr per jaar waarin inbegrepen het beddengoed, de was, verstellingen, e.a. ; eerste uitzet mee te brengen ; kostuum voor de eerste communie kan indien nodig door de instelling geleverd worden.
Op vraag van de familie of de weldoeners kunnen enkele weken vakantie worden toegestaan tussen 15 augustus en 15 september.
Anderlecht
chaussée de Mons, Cureghem
Beheer : Soeurs du Bon et perpétuel Secours
Weeshuis
Meisjes en jongens – jongens worden opgenomen tot aan hun eerste communie
18 fr per maand. 100 fr bij binnenkomst als kost voor de eerste uitzet.

Brussel
rue du Marais
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Lekenpersoneel

Hospice des Enfants assistés
Kunnen voorlopig opgevangen worden in het hospice indien ze in Brussel wonen : (a) vondelingen, (b)  verlaten kinderen, (c) behoeftige wezen van vader en/of moeder, (d)  kinderen van onwaardige ouders, (e)  kinderen van ouders die in het hospitaal, gevangenis, of andere instellingen verblijven ;
Kinderen van andere gemeenten kunnen ook opgenomen worden indien ze tot bovenstaande categorieën behoren en zich op het grondgebied van Brussel in een volgende noodsituatie bevinden : zieke kinderen (niet besmettelijk) van minder dan 2 jaar oud; kinderen die de zorg nodig hebben van een voedster. Om deze laatste categorie kinderen op te vangen zijn een aantal voedsters aan het hospice verbonden.
De kinderen worden in het hospice slechts tijdelijk opgevangen tot men pleegouders heeft gevonden op het platteland of in een stad. Zolang ze in het hospice verblijven krijgen ze alle nodige zorgen, en ook onderwijs.
De pleegouders ontvangen 100 à 200 fr. per jaar tot het kind 14 jaar oud is. Kledij ontvangen de kinderen van de instelling.
Tot aan de leeftijd van 14 jaar moeten de kinderen naar school gaan. Vanaf die leeftijd volgen ze volwassenenonderwijs indien hun werk het toelaat.
Het bestuur gaat ervan uit dat het kind vanaf de leeftijd van 14 jaar in staat is in eigen onderhoud te voorzien. De toelage voor de pleegouders houdt dan ook op. Vaak hebben de pleegouders een goede band met het kind en blijft het ook na die leeftijd bij hen. Indien niet, dan zal het bestuur het kind opnieuw plaatsen. De kinderen blijven onder toezicht van de instelling tot aan de leeftijd van 21 jaar.
Indien de kinderen niet in staat zijn in eigen onderhoud te voorzien zal het bestuur hen blijven helpen en toelage blijven doorbetalen tot aan de leeftijd van 21 jaar. Kinderen met bijzondere mogelijkheden kunnen door het bestuur geholpen worden tot aan het einde van hun studies.
De geplaatste kinderen worden eenmaal per maand bezocht door een inspectrice (voor de meisjes) of een inspecteur (voor de jongens).
Als het kind ziek is, of ongelukkig bij zijn pleegouders, of indien de pleegouders ziek zijn of overlijden, neemt het Hospice het kind opnieuw op en zoekt een nieuwe plaatsing.
Kinderen van buiten Brussel kunnen opgevangen worden ten laste van hun eigen gemeente.
Katholieke kinderen worden op zon- en feestdagen begeleid naar de mis in de kapel van het Sint Jan hospitaal.
De kinderen die in het hospice verblijven en de leeftijd bereiken van de eerste communie, krijgen catechismuslessen van de aalmoezenier van het Sint Jan hospitaal.
De directeur neemt de nodige maatregelen opdat kinderen met een andere geloofsovertuiging ook de vereiste erediensten kunnen volgen.
De oorsprong van het hospice gaat terug tot 1211, toen Jean de Bethune, bisschop van Kamerijk, de opdracht gaf aan de Brusselse autoriteiten om de verlaten kinderen op te vangen. Dit gebeurde destijds in het Sint Janshospitaal. 

Brussel
avenue de Cortenberg
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Lekenpersoneel

Weeshuis voor meisjes
Jonge meisjeswezen van vader en moeder, in sommige gevallen ook meisjeswezen van vader of van moeder. Geen gehandicapte kinderen.
Leeftijd bij opname : tussen 6 en 10 jaar

tlv. Openbare Weldadigheid van Brussellles
lager onderwijs ; beroeps- en huishoudonderwijs tot ze de instelling verlaten of geplaatst worden
De opname gebeurt in uitvoering van de stichting Pangaert en Robyns. De meisjes worden voor opname aangeduid door de Raad der Burgerlijke Godshuizen.
Elk kind maakt zijn eigen bed op ; de surveillantes of de kindermeiden doen dit voor de allerkleinsten, naar de instructies van de directrice.
Alle weesmeisjes dragen eenzelfde uniform.
Leerlingen die blijk geven van aanleg voor het onderwijs, kunnen ten uitzonderlijken titel en mits toestemming van de Raad, hun theoretische studies verderzetten zodat ze zich goed voorbereid kunnen aanbieden bij de examens.
Op de leeftijd van 17 jaar worden de meisjes die voorbestemd zijn om kokkin of kamermeisje te worden, daarop speciaal voorbereid.
Elke zondag begeleiden de schooljuffrouwen de weesmeisjes naar de religieuze diensten in de kerk van Sint Joost ten Noode.
De meisjes verlaten het weeshuis op de leeftijd van 21 jaar, uitzonderlijk op 18 jaar.
Bij het verlaten van de instelling worden de meisjes geplaatst door het bestuur. Ze blijven daarna nog gedurende een zekere tijd onder haar toezicht. De meisjes ontvangen een bedrag van 125 fr waarmee ze zich een uitzet kunnen aanschaffen. Ook incasseren ze hun salaris voor het werk dat ze verichtten.
Weesmeisjes die bij opname ouder zijn dan de toegelaten leeftijd, of weesmeisjes wier gezondheidstoestand een plaatsing vraagt op het platteland, worden uitbesteed aan pleeggezinnen.
Het weeshuis zoals het vandaag (1904) is georganiseerd, gaat terug tot het begin van de 19e eeuw. 

Brussel
rue Gevaert
Opgericht in 1871
Beheer : Fondation de Henri Salomon

Israëlitisch weeshuis
belgische wezen van vader en moeder (meisjes en jongens) of wezen van ouders die minstens sinds drie jaar in België wonen
Aanvragen voor opname, met de nodige bewijsstukken, moeten gericht worden aan de Voorzitter Auguste Léon.
18 plaatsen.
Elk jaar op 1 april wordt aan de meest verdienstelijke leerjongen-wees een spaarboekje uitgereikt van 60 fr.
Gesticht door Maurice de Hirsch in 1871.
Brussel
rue Haute
Beheer : Filles de la Charité
Weeshuis
meisjes
Internaat en externaat
200 fr per jaar tot aan de leeftijd van 17 jaar. Eenmalige kost van 100 fr voor de uitzet.
Jonge meisjes die niet in het internaat verblijven kunnen vanaf de leeftijd van hun eerste communie komen werken in het atelier. Prijs 15 fr per maand. Deze leerlingen blijven bij voorkeur tot aan hun 21ste.
Het werkhuis is volledig gescheiden van het internaat.

Elsene
chaussée de Boendael
Opgericht in 1876
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Lekenpersoneel

 

Weeshuis voor jongens
behoeftige wezen (jongens)
Leeftijd bij opname : van 5,5 tot 14 jaar

tlv. Openbare Weldadigheid van Elsene
de kinderen gaan naar scholen in de gemeente ;
vanaf 14 jaar worden de jongens toegeleid naar een beroep en verlaten het weeshuis zodra ze werken. Ze blijven in ieder geval onder toezicht van de Burgerlijke Godshuizen tot aan hun meerderjarigheid.
Wie bijzondere aanleg heeft voor een artistiek of vrij beroep, wordt door het bestuur aangemoedigd om die richting te volgen..
Kinderen uit andere gemeenten worden niet toegelaten.
De wezen gaan afzonderlijk of in groep naar de kerk. Ze dragen geen uniform.

Elsene
rue du Bourgemestre
Opgericht in 1876
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Lekenpersoneel

 

Weeshuis voor meisjes
behoeftige wezen (meisjes)
Leeftijd bij opname : van 5,5 tot 14 jaar
tlv. Openbare Weldadigheid van Elsene
De meisjes ontvangen de nodige opleiding en opvoeding en vanaf 14 jaar volgen ze een opleiding in de huishouding. Vanaf 16 jaar kiezen ze vrij voor een beroep, daarbij met raad geholpen door de directrice. Ze gaan regelmatig naar het gekozen atelier en verlaten het weeshuis wanneer ze in staat zijn zelf in hun onderhoud te voorzien. Ze blijven wel onder het toezicht van de Commissie tot aan hun meerderjarigheid.
Dank zij het legaat Isabelle Nieuwenhuys kunnen meisjes  die er aanleg voor hebben, lessen volgen in het kunst- of beroepsonderwijs.
Kinderen van andere gemeenten worden niet opgenomen.

Elsene
rue du Parnasse
Opgericht in 1865
Beheer : Soeurs de Charité de Jésus et de Marie

Weeshuis voor meisjes
225 fr. per jaar ; eenmalig 100 fr. voor de uitzet.
De Zusters van Liefde startten dit tehuis Saint Alphonse de Liguori in de Parnassusstraat op in 1865 voor weeskinderen en verlaten kinderen, als kleuter- en lagere school en ook als rustoord voor dames.

Etterbeek
avenue Georges-Henri
Opgericht in 1886
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Lekenpersoneel

 

Weeshuis voor jongens – Van Meyel
jongens van 3 tot 21 jaar
tlv. Openbare Weldadigheid – à charge de l’assistance public
lager onderwijs tot 14 jaar in het weeshuis ; daarna worden de kinderen overdag in de leer geplaatst terwijl ze dagelijks terugkeren naar het weeshuis
De wezen vervullen regelmatig hun godsdienstige verplichtingen.
Gesticht in 1886 door Mw. Van Meyel.
Het terrein van het weeshuis bedraagt ongeveer 15 aren.
Meisjeswezen ten laste van de openbare weldadigheid worden geplaatst in private weeshuizen
Etterbeek
rue des Champs
Beheer : Soeurs Franciscaines
Weeshuis St-Joseph
behoeftige wezen (meisjes) of meisjes-wezen van vader of moeder  vanuit België vanaf 3 jaar
onderwijs ; handwerk : breiwerk, naaien, wassen, strijken, enz..
In het weeshuis worden ook kinderen opgenomen van chronisch zieke ouders ; of meisjes voor een tijdelijke opvang wanneer de ouders gehospitaliseerd zijn of in de gevangenis verblijven
De kinderen kunnen in het weeshuis verblijven tot aan de leeftijd van 18 of 21 jaar.
Evere
Beheer : Religieuses du Bon Pasteur
Weeshuis voor meisjes
meisjes (ook niet-wezen) vanaf 3 jaar
algemene vorming, handwerk
De meisjes kunnen in het weeshuis verblijven tot ze 21 jaar oud zijn. Godsdienst wordt onderwezen door de aalmoezenier van het weeshuis.
Schaarbeek
rue d’Autriche
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Weeshuis (“Dépôt”)
Jongens. Verlaten kinderen en wezen worden hier tijdelijk opgevangen in afwachting van hun plaatsing in een pleeggezin
De geplaatste weesjongens blijven bij hun pleegouders tot de leeftijd van 14 jaar.
Onderhoudsgeld van 1,50 fr per dag. 
Sint-Joost-ten-Node
chaussée de Haacht
Beheer : Filles de la Charité
Weeshuis voor meisjes
Godsdienstige vorming. Lessen die hen moeten toelaten om in een handelszaak te werken ; huishouding, handwerk en in het bijzonder linnenwerk.
Tot aan de leeftijd van 13 jaar volgen de meisjes 4 uur klas per dag ; daarna, tot hun 21ste 1,5 uur, tenzij ze meer aankunnen.
20 fr. per maand onderhoudsgeld tijdens de eerste drie jaren ; daarna 13 fr. per maand, geld voor het onderhoud van de kleren inbegrepen. Er wordt geen uitzet gevraagd.
De meisjes kunnen in het weeshuis verblijven tot hun 21 jaar. Vanaf hun 18de is geen onderhoudsgeld meer verschuldigd indien ze reeds in de instelling verbleven voor hun 12de.
Sinds 1901 volgen de meisjes in het laatste jaar van hun verblijf een gratis cursus snit ; ze kunnen ook lessen volgen in het confectie-atelier indien ze dat wensen.
De kinderen gaan niet op vakantie buiten de instelling.
Sint-Joost-ten-Node
rue Josaphat
Beheer : Religieuses de Notre-Dame des VII Douleurs
Weeshuis voor meisjes
lager onderwijs ; handwerk
Verblijfskosten 250 fr. per jaar ; voor de was 5 fr. per trimester, alsook voor het beddegoed. Uniform.
Ukkel
chaussée d’Alsemberg
Beheer : L’Eglise missionnaire belge
Protestants weeshuis
jongens en meisjes
Ukkel
chaussée d’Alsemberg
Vrijzinnig weeshuis
jongens
gesubsidieerd door de provincie en de gemeente Sint-Joost-ten-Node
Vorst
chaussée de Neerstale
Opgericht in 1878
Maison pour les institutrices allemandes – Asile protestant
duitse weesmeisjes en kinderen (meisjes) van behoeftige ouders
de meisjes worden opgenomen tot ze de leeftijd hebben om als dienstmeisjes te gaan werken ;
gesticht in 1878 door Mlle A.Momm.
Watermaal-Bosvoorde
Beheer : Dames de l’Adoration perpétuelle
Weeshuis voor meisjes
Lager onderwijs, handwerk (voor kerken)

Bron : Ludovic Saint-Vincent, Belgique Charitable, nouvelle edition refondue et complétée par Mme Ch. Vloeberghs, Albert Dewit, Editeur, 1904
De gegevens werden aangevuld met informatie vanuit andere bronnen, wat wordt aangegeven met een andere kleur.